1. Процедури університету

ПР.01.1.1-01:2024 ПОРЯДОК визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти
ПР.01.1.1-02:2024 ПРОЦЕДУРА затвердження, здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм
ПР.01.1.1-03:2024 ПРОЦЕДУРА щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярного оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб
ПР.01.1.1-04:2024 ПРОЦЕДУРА забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників
ПР.01.1.1-05:2024 ПРОЦЕДУРА забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою 
ПР.01.1.1-06:2024 ПРОЦЕДУРА забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом
ПР.01.1.1-07:2024 ПРОЦЕДУРА забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації
ПР.01.1.1-08:2024 ПРОЦЕДУРА забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату